Budimex Danwood

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu danwood.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, o kapitale zakładowym 100.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5431868964, numer Regon: 050858327, zwaną dalej „Danwood”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przekazanych przez nich w celu otrzymania „Katalogu domów” i/lub korzystania z prowadzonej przez Danwood usługi „Newsletter”.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, o kapitale zakładowym 100.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5431868964, numer Regon: 050858327. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki Danwood możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: dpo@danwood.pl lub pod numerem telefonu 0048 85 877 31 64

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. W ramach Serwisu zamieszczono formularz zamówienia usługi doręczenia „Katalogu domów” za pomocą operatora pocztowego lub kuriera. Jego wypełnienie wiąże się z podaniem przez Użytkownika Serwisu określonych danych osobowych.
 3. W ramach Serwisu zamieszczono formularz zamówienia usługi „Newsletter”. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), adresu do korespondencji, numeru telefonu, informacji dotyczących planowanej budowy domu, w szczególności działki oraz domu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną – bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania Newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
 3. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi identyfikującym informacje, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu oraz śledzenia aktywności Użytkownika na stronie. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy, m.in. od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
 4. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Danwood, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
 3. Dane gromadzone są w celach wykonania usług marketingowych oferowanych przez Serwis do momentu wycofania zgody (co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z usług „Katalog domów”, „Newsletter”) maksymalnie przez okres 6 lat od ich podania.
 4. Danwood nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 5. Danwood, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Są one również wskazane w niniejszym dokumencie.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych DANWOOD w sposób wskazany poniżej w części zatytułowanej „Kontakt”.
 4. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe które są zapisywane przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego dokonał połączenia, np. komputer, telefon podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google AdWords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Danwood, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane przez Serwis Danwood oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

ASP.NET_Sessionld

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji

_utma, _utmb, _utmc

        _utmz _utmv

Sesyjne

Używane do rozróżnienia użytkowników oraz sesji.

Od 10 minut do 2 lat


Pliki 

YOUTUBE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

_ga

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gid

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

24 godziny

_gat

Trwałe

Używana do ustalania przepustowości współczynnika zapytań

1 minuta

AMP_TOKEN

Sesyjne

Zawiera token który może być wykorzystane do odzyskania ID klienta z usługi „AMP Client ID”.

Od 30 sekund do 1 roku

GOOGLE MAPS

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PREF

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

FACEBOOK

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

DATR

Trwałe

Ten plik cookie jest zapisywany, gdy przeglądarka WWW uzyska dostęp do serwisu facebook.com. Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 1. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 6. Użytkownik może wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w przeglądarkach internetowych:

INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje internetowe"
 3. "Blokuj wszystkie cookies"

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
 2. "Ustawienia"
 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje"
 3. "Prywatność"
 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

 1. "Ustawienia"
 2. "Preferencje"
 3. "Zaawansowane"
 4. "Ciasteczka"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
 2. "Preferencje"
 3. "Prywatność"
 4. Wybrać odpowiednią opcję

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz:

 1. "Ustawienia"
 2.  "Prywatność"
 3.  i przejdź do ustawień cookies.

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Danwood przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba osób, które posiadają upoważnienie nadane im przez Danwood jako administratora danych bądź, którym zostały one przekazane celem utrzymania i pracy Serwisu, realizacji usługi dostarczenia „Katalogu domu” lub usługi „Newsletter”. Wśród odbiorców danych znajdują się: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, organom uprawnionym do otrzymania danych Użytkownika na podstawie przepisów prawa.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres Administratora danych: Danwood S.A. ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych DANWOOD pod adresem poczty elektronicznej: dpo@danwood.pl lub pod numerem telefonu 0048 85 877 31 64.


 

REGULAMIN NEWSLETTER

data obowiązywania od: 1 maja 2018 r.

 1. Regulamin Newsletter (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, o kapitale zakładowym 100.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5431868964, numer Regon: 050858327, zwaną dalej „Danwood”.
 3. Dane kontaktowe:

1)     adres pocztowy: newsletter@danwood.pl,

2)     Danwood S.A. ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski.

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Danwood informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Każdy Newsletter zawiera:

a)        informację o nadawcy Newslettera, tj. Danwood,

b)        treść Newslettera,

c)        informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.  

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej danwood.pl:

a)        podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

b)        wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych
   w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c)        zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, o kapitale zakładowym 100.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5431868964, numer Regon: 050858327. Możesz się bezpośrednio skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych DANWOOD pod adresem poczty elektronicznej: dpo@danwood.pl
 4. Danwood przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Danwood, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter aż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter lub poprzez bezpośrednią  rezygnację z tejże usługi.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na stosowny link umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  newsletter@danwood.pl, Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Danwood zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. Danwood zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej danwood.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Dodatkowo Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 12. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 14. Zalecamy zapoznanie się z  Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej.

Chcesz pracować
w Danwood - zadzwoń!

tel: 85 730 00 00

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Opłata za połączenie wg taryfy operatora